ระดับยศ PB


ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ ทหารผึก
ทหารผึก
0
ยศ พลทหาร
พลทหาร
2,000
ยศ สิบตรี
สิบตรี
5,000
ยศ สิบโท
สิบโท
9,000
ยศ สิบเอก
สิบเอก
14,000
ยศ จ่าสิบตรี ขั้น 1
จ่าสิบตรี ขั้น 1
21,000
ยศ จ่าสิบตรี ขั้น 2
จ่าสิบตรี ขั้น 2
30,000
ยศ จ่าสิบตรี ขั้น 3
จ่าสิบตรี ขั้น 3
41,000
ยศ จ่าสิบโท ขั้น 1
จ่าสิบโท ขั้น 1
54,500
ยศ จ่าสิบโท ขั้น 2
จ่าสิบโท ขั้น 2
70,500
ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ จ่าสิบโท ขั้น 3
จ่าสิบโท ขั้น 3
89,000
ยศ จ่าสิบโท ขั้น 4
จ่าสิบโท ขั้น 4
110,000
ยศ จ่าสิบเอก ขั้น 1
จ่าสิบเอก ขั้น 1
134,000
ยศ จ่าสิบเอก ขั้น 2
จ่าสิบเอก ขั้น 2
161,000
ยศ จ่าสิบเอก ขั้น 3
จ่าสิบเอก ขั้น 3
191,000
ยศ จ่าสิบเอก ขั้น 4
จ่าสิบเอก ขั้น 4
224,000
ยศ จ่าสิบเอก ขั้น 5
จ่าสิบเอก ขั้น 5
260,000
ยศ ร้อยตรี ขั้น 1
ร้อยตรี ขั้น 1
301,000
ยศ ร้อยตรี ขั้น 2
ร้อยตรี ขั้น 2
347,000
ยศ ร้อยตรี ขั้น 3
ร้อยตรี ขั้น 3
398,000
ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ ร้อยตรี ขั้น 4
ร้อยตรี ขั้น 4
454,000
ยศ ร้อยโท ขั้น 1
ร้อยโท ขั้น 1
516,000
ยศ ร้อยโท ขั้น 2
ร้อยโท ขั้น 2
584,000
ยศ ร้อยโท ขั้น 3
ร้อยโท ขั้น 3
658,000
ยศ ร้อยโท ขั้น 4
ร้อยโท ขั้น 4
738,000
ยศ ร้อยโท ขั้น 5
ร้อยโท ขั้น 5
824,000
ยศ รร้อยเอก ขั้น 1
ร้อยเอก ขั้น 1
917,000
ยศ ร้อยเอก ขั้น 2
ร้อยเอก ขั้น 2
1,017,000
ยศ ร้อยเอก ขั้น 3
ร้อยเอก ขั้น 3
1,124,000
ยศ ร้อยเอก ขั้น 4
ร้อยเอก ขั้น 4
1,238,000
ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ ร้อยเอก ขั้น 5
ร้อยเอก ขั้น 5
1,359,000
ยศ พันตรี ขั้น 1
พันตรี ขั้น 1
1,510,000
ยศ พันตรี ขั้น 2
พันตรี ขั้น 2
1,691,000
ยศ พันตรี ขั้น 3
พันตรี ขั้น 3
1,902,000
ยศ พันตรี ขั้น 4
พันตรี ขั้น 4
2,143,000
ยศ พันตรี ขั้น 5
พันตรี ขั้น 5
2,414,000
ยศ พันโท ขั้น 1
พันโท ขั้น 1
2,725,000
ยศ พันโท ขั้น 2
พันโท ขั้น 2
3,076,000
ยศ พันโท ขั้น 3
พันโท ขั้น 3
3,467,000
ยศ พันโท ขั้น 4
พันโท ขั้น 4
3,898,000
ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ พันโท ขั้น 5
พันโท ขั้น 5
4,369,000
ยศ พันเอก ขั้น 1
พันเอก ขั้น 1
4,890,000
ยศ พันเอก ขั้น 2
พันเอก ขั้น 2
5,461,000
ยศ พันเอก ขั้น 3
พันเอก ขั้น 3
6,082,000
ยศ พันเอก ขั้น 4
พันเอก ขั้น 4
6,753,000
ยศ พันเอก ขั้น 5
พันเอก ขั้น 5
7,474,000
ยศ พลจัตวา
พลจัตวา
8,255,000
ยศ พลตรี
พลตรี
9,106,000
ยศ พลโท
พลโท
10,037,000
ยศ พลเอก
พลเอก
11,058,000
ภาพ
ยศ (ขั้น)
EXP
ยศ จอมพล
จอมพล
12,179,000
ยศ Hero
Hero
100,000,000